Δράση 3: Σχολές Γονέων

Οργανώθηκαν εννέα (9) Σχολές Γονέων (ομάδες έως 15 ατόμων), οι οποίες πραγματοποίησαν 5 συναντήσεις έκαστη, σε εβδομαδιαία βάση. Στο πλαίσιο των ομάδων, οι ωφελούμενοι έλαβαν συμβουλευτική υποστήριξη για το γονεϊκού τους ρόλο, προκειμένου να χτίσουν μια ποιοτική σχέση με τα παιδιά τους, καταρρίπτοντας τα άκαμπτα και αυταρχικά μοτίβα της παραδοσιακής οικογενειακής κουλτούρας και αναπτύσσοντας δεξιότητες του «Υπεύθυνου»και «Αποτελεσματικού» γονέα.

Στόχος

  • Ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και καλύτερη κατανόηση της ψυχοσύνθεσης, της συμπεριφοράς και των αναγκών των παιδιών τους.
  • Εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας, αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων.
  • Διαχείριση αγχογόνων καταστάσεων στην οικογένεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων.

Θεματολογία

  • Συνεδρία 1η: Γνωρίστε το παιδί μέσα σας / Γνωρίστε τον έφηβο εαυτό σας.
  • Συνεδρία 2η: Καλλιεργώντας δεξιότητες επικοινωνίας – η ουσιαστική επικοινωνία – οι δύο όψεις επικοινωνίας – ενεργητική και ενσυναισθητική ακρόαση.
  • Συνεδρία 3η: Καλλιεργώντας δεξιότητες επικοινωνίας – μη λεκτική επικοινωνία – έκφραση συναισθημάτων.
  • Συνεδρία 4η: Θετικά όρια – ενισχύοντας τη θετική συμπεριφορά. Θετική ανταπόκριση των εφήβων.
  • Συνεδρία 5η: Ενίσχυση αυτοεκτίμησης – αυτοεικόνας – Λήξη συνεργασίας – Αξιολόγηση.

Οργάνωση

Στις Σχολές Γονέων – συμβουλευτικές ομάδες οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν τις εμπειρίες και τις θέσεις τους με τους άλλους συμμετέχοντες και να λάβουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους μέσα από την τεκμηρίωση που παρέχει η επιστήμη διά μέσου των ειδικών συντονιστών. Οι συμβουλευτικές ομάδες διαμορφώθηκαν ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, ενώ οι Σχολές Γονέων σχηματίστηκαν ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών των γονέων που συμμετείχαν. Η συνεννόηση με τα στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών των συμπραττόμενων φορέων ήταν απαραίτητη, αφού εκτίμησαν τις τοπικές ανάγκες πριν από τη συγκρότηση των ομάδων.