ORAMMA

Επισυναπτόμενα αρχεία

Περίληψη

Το έργο «ORAMMA: Επιχειρησιακή μητρική προσέγγιση προσφύγων και μεταναστών» έχει όραμα να αναπτύξει μια επιχειρησιακή και στρατηγική προσέγγιση με σκοπό την προώθηση της ασφαλούς μητρότητας, τη βελτίωση της πρόσβασης και της παροχής υγειονομικής περίθαλψης για γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες, καθώς επίσης και τη βελτίωση της ισότητας στη μητρική υγεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το έργο θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση, τις δεσμεύσεις και τις δράσεις για τη βελτίωση της μητρικής υγείας των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για μια άμεση, συντονισμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των εγκύων και θηλαζουσών μεταναστριών και προσφύγων με νεογέννητα μωρά. Οι μετανάστριες και οι γυναίκες πρόσφυγες αντιμετωπίζουν συγκεκριμένους κινδύνους υγείας και προκλήσεις κατά τη διάρκεια της περιγεννητικής περιόδου που πρέπει να αντιμετωπιστούν από καλά εκπαιδευμένες διεπιστημονικές ομάδες επαγγελματιών υγείας, εφόσον χαρακτηρίζονται από μια σύνθετη σωματική, ψυχολογική και ψυχική κατάσταση. Η πλειοψηφία των εγκύων προσφύγων, οι οικογένειες και οι κοινότητές τους δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι υγιείς, δεν έχουν πάντα επαρκείς ικανότητες για να παρέχουν την κατάλληλη φροντίδα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή όταν έρθει ένα μωρό, ούτε είναι ικανοί να πάρουν αποφάσεις για την υγεία τους και να προβούν σε σχετικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης περίθαλψης όταν χρειάζεται. Υπάρχει έκδηλη έλλειψη ενδυνάμωσης σε διάφορα επίπεδα, ενώ επιπλέον οι φυλετικοί περιορισμοί μπορεί να αποτρέψουν κάποιες γυναίκες πρόσφυγες από το να εκφράσουν την ανάγκη για λήψη φροντίδας κατά τη διάρκεια της περιγεννητικής περιόδου. Το έργο «ORAMMA» θα αναπτύξει, θα εφαρμόσει πιλοτικά και θα αξιολογήσει με συγκριτική ανάλυση μια ολοκληρωμένη και οικονομικά αποδοτική προσέγγιση για παροχή ασφαλούς μητρότητας στις μετανάστριες και γυναίκες πρόσφυγες, λαμβάνοντας υπόψη (α) τις βέλτιστες πρακτικές, (β) τους ειδικούς κινδύνους και τα χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου και (γ) τη δυνατότητα μεταφοράς του μοντέλου σε διαφορετικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση: από τα κέντρα φιλοξενίας στην Ελλάδα, στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο μοντέλο με βάση την κοινότητα στην Ολλανδία.

 

Σκοπός

Ο γενικός στόχος του έργου «ORAMMA» είναι να προωθήσει την ασφαλή εγκυμοσύνη και τον τοκετό, μέσω αποτελεσματικής παροχής, πρόσβασης και χρήσης εξειδικευμένης και ποιοτικής περίθαλψης για όλες τις μετανάστριες και τις γυναίκες πρόσφυγες και τα νεογέννητα μωρά τους. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης των μητέρων-προσφύγων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, καθώς και στην προώθηση μοντέλων υγειονομικής περίθαλψης με βάση την κοινότητα για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

Η θεμελιώδης  φιλοσοφία του έργου έγκειται στις βασικές αξίες και αρχές οι οποίες θα ενσωματωθούν στις δραστηριότητες του έργου και στα παραδοτέα:

  • Προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και των νεογνών
  • Προώθηση της ισότητας των φύλων ως βάση των προσεγγίσεων υγείας μητέρων και νεογνών
  • Εξασφάλιση ισότητας στην πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη, ανεξαρτήτως κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης, με ιδιαίτερη έμφαση στους άπορους και στους πληθυσμούς που είναι επί του παρόντος υποεξυπηρετούμενοι, εξασφαλίζοντας ότι όλες οι γυναίκες θα επιβιώσουν και θα είναι υγιείς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού και ότι τα νεογέννητα μωρά θα έχουν ένα υγιές ξεκίνημα στη ζωή.
  • Εξασφάλιση ανταπόκρισης στις ανάγκες των κοινοτήτων των μεταναστών και προσφύγων
  • Διασφάλιση της αποτελεσματικής συνέχειας της φροντίδας που περιλαμβάνει την υγειονομική περίθαλψη μητέρων και νεογέννητων, συμπεριλαμβανομένης της  έγκαιρης και κατάλληλης διαχείρισης των επιπλοκών που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη.
  • Μια βιώσιμη προσέγγιση για την υγειονομική περίθαλψη των μητέρων και την ασφαλή μητρότητα
  • Προώθηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
  • Υιοθέτηση μιας πολυτομεακής προσέγγισης λόγω του πολύπλοκου συνόλου αλληλεπίδρασης μεταξύ πολλών παραγόντων που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της μητρικής και περιγεννητικής υγείας των προσφύγων
  • Ανάπτυξη συνεργασιών με σκοπό την αύξηση της διαθεσιμότητας των πόρων και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικής τους χρήσης και μείωση της περιττής αναπαραγωγής δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της μητρικής και της νεογνικής υγείας
  • Αξιοποίηση υπαρχουσών πρoτάσεων και δραστηριοτήτων για τη μεγιστοποίηση της χρήσης πόρων και συνεργειών.

 

Πακέτα εργασίας

Π.Ε.1: Συντονισμός έργου

Περιγραφή: Ανάληψη δράσεων για τη διαχείριση του έργου και τη διασφάλιση υλοποίησής του σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Π.Ε.2: Διάδοση έργου

Περιγραφή: Ανάληψη δράσεων για να εξασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα του έργου θα είναι διαθέσιμα στις ομάδες-στόχους.

Π.Ε.3: Αξιολόγηση έργου

Περιγραφή: Ανάληψη δράσεων για επιβεβαίωση υλοποίησης του έργου σύμφωνα με το πρόγραμμα και επίτευξης των στόχων.

Ανάληψη δράσεων για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της μεταφοράς και της βιωσιμότητας του προτεινόμενου μοντέλου, την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων της εφαρμογής του καθώς επίσης και την παροχή συστάσεων πολιτικής.

Π.Ε.4: Ανάπτυξη της προσέγγισης «ORAMMA»

Περιγραφή: Ανάληψη δράσεων για τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών και των υφιστάμενων προσεγγίσεων/διαδικασιών για την περιγεννητική φροντίδα των μεταναστριών και των γυναικών προσφύγων και την αξιολόγηση του εθνικού πλαισίου και της παρούσας κατάστασης των συμμετεχουσών χωρών.

Ανάληψη δράσεων για την ανάπτυξη του μοντέλου/προσέγγισης της περιγεννητικής υγείας για μετανάστριες και γυναίκες πρόσφυγες και των συνοδευτικών εργαλείων εφαρμογής.

Π.Ε.5: Ανάπτυξη των ικανοτήτων της κοινότητας και ενδυνάμωση των μεταναστριών και των γυναικών προσφύγων

Περιγραφή: Ανάληψη δράσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων της κοινότητας και την ενδυνάμωση των μεταναστριών και των γυναικών προσφύγων.

Π.Ε.6: Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση

Περιγραφή: Ανάληψη δράσεων για την υλοποίηση και την πιλοτική δοκιμή του προτεινόμενου μοντέλου σε τρεις διαφορετικούς ευρωπαϊκούς χώρους: στα κέντρα φιλοξενίας/hotspots στην Ελλάδα, μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις υπηρεσίες με βάση την κοινότητα στην Ολλανδία.