Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών

Ταυτότητα έργου

Τίτλος έργου:
Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Κωδικός έργου:
Κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5045937

Διάρκεια:
01.09.2018 έως 30.04.2023

Προϋπολογισμός:
612.459,00

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ:

 

Η κ. Μαρία Παπαδακάκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος δομημένου με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών και η ισότιμη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, των κοινωνικά ευάλωτων φοιτητών και των φοιτητών ΑΜεΑ ή /και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Η στόχευση αυτή υποστηρίζεται με την υλοποίηση κυρίως των ακόλουθων δράσεων:

α. Παρακολούθηση και υποστήριξη κοινωνικά ευάλωτων φοιτητών και ΑΜεΑ.
β. Ψυχοκοινωνική στήριξη και προαγωγή της υγείας των κοινωνικά ευάλωτων φοιτητών και ΑΜεΑ.
γ. Παρεμβάσεις προσβασιμότητας.
δ. Παρεμβάσεις ενίσχυσης των νεοεισερχόμενων φοιτητών που ανήκουν στην ομάδα στόχο.

 

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το έργο υλοποιείται μέσα από 6 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) (βλ. Γραφική Παράσταση 1).

• Το ΠΕ1 έχει στόχο την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής προόδου της ομάδας στόχου, την
επιτήρηση βίο-ψυχό-κοινωνικών δεικτών που επιδρούν στην ακαδημαϊκή επίδοση των κοινωνικά
ευάλωτων φοιτητών μέσα από τη δημιουργία ενός ιδρυματικού κοινωνικού παρατηρητηρίου.

• Το ΠΕ2 έχει στόχο την ενίσχυση της φροντίδας υγείας και την έγκαιρη διάγνωση και διαχείριση
βιοψυχοκοινωνικών προβλημάτων και μαθησιακών δυσκολιών των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων
φοιτητών και ΑΜεΑ μέσα από την ανάπτυξη ενός Ιατρείου και ενός Κέντρου Συμβουλευτικής και
Ψυχολογικής Υποστήριξης.

• Το ΠΕ3 έχει στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας στη γνώση μέσα από τον εκσυγχρονισμό
της διδακτικής/εκπαιδευτικής προσέγγισης, των μεθόδων διδασκαλίας, την προσαρμογή των
διδακτικών εργαλείων στις ανάγκες της ομάδας στόχου και την επιμόρφωση των διδασκόντων
προκειμένου να ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες της ομάδας στόχου.

• Το ΠΕ4 έχει στόχο τη βελτίωση της φυσικής προσβασιμότητας στις υποδομές του ιδρύματος μέσα
από τη διερεύνηση και καταγραφή των υφισταμένων προβλημάτων προσβασιμότητας, τη
διατύπωση προτάσεων στρατηγικής αντιμετώπισης των προβλημάτων και την εκπόνηση
τεχνικής έκθεσης για πλήρη προσβασιμότητα.

• Το ΠΕ5 έχει στόχο την ομαλή ένταξη των φοιτητών στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις, την έγκαιρη
αντιμετώπιση προβλημάτων προσαρμογής και την εξατομικευμένη εκπαιδευτική ενίσχυσή τους
μέσα από την ανάπτυξη ενός μηχανισμού υποδοχής των νεοεισερχόμενων φοιτητών, μέσα από
την παράλληλη στήριξή τους σε δύσκολα μαθήματα και μέσα από την εξατομικευμένη
εκπαιδευτική υποστήριξη και καθοδήγησή τους στη διάρκεια των σπουδών τους (mentoring).

• Το ΠΕ6 έχει στόχο τη δημοσιότητα και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, την ανάπτυξη
ενός ιδρυματικού διαλόγου με επίκεντρο την ενίσχυση των κοινωνικά ευάλωτων φοιτητών και
ΑΜεΑ και την προώθηση επιστημονικά τεκμηριωμένων λύσεων και προτάσεων αντιμετώπισης
των προβλημάτων προσβασιμότητας και την ακαδημαϊκής αποτυχίας στους φοιτητές αυτούς.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

• Κανονιστικό πλαίσιο ιδρυματικού κοινωνικού παρατηρητηρίου και λειτουργίας Κέντρου
Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥΨΥ).

• Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη συλλογή δεδομένων.
• Ετήσιες εκθέσεις παρεχόμενων υπηρεσιών (ψυχοκοινωνικής στήριξης, υποδοχής, καθοδήγησης
και υποστήριξης νεοεισερχομένων φοιτητών).
• Διδακτικό υλικό προσαρμοσμένο σε εντυπο-ανάπηρους φοιτητές.
• Παραστατικά προμηθειών/υπηρεσιών.
• Τεχνική έκθεση προσβασιμότητας.
• Υλικό δράσεων δημοσιότητας.

Κοινωνικό Παρατηρητήριο

Ευάλωτων ομάδων φοιτητών ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Το Κοινωνικό Παρατηρητήριο έχει ως σκοπό τη συστηματική καταγραφή και ανάλυση βιο-ψυχο-κοινωνικών δεικτών που επιδρούν στην ακαδημαϊκή πρόοδο των φοιτητών καθώς και την προώθηση προτάσεων για τη βελτίωση της ακαδημαΙκής προόδου των φοιτητών του ιδρύματος.

Αντικείμενα:

• Συλλέγει, καταγράφει και αναλύει πληροφορίες που σχετίζονται με τα αντικείμενα της δραστηριότητας του.

• πραγματοποιεί επιστημονικές έρευνες και μελέτες.

• αναπτύσσει μεθόδους, οι οποίες ενισχύουν την συγκρισιμότητα των αναλύσεων του.

• συνδέεται με αντίστοιχα παρατηρητήρια σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

• συνεργάζεται με επιστημονικούς, ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς.

Ειδικοί Στόχοι:

• Παρακολούθηση ακαδημαϊκής προόδου των φοιτητών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. και επιτήρηση βίο-ψυχό-κοινωνικών δεικτών που επιδρούν στην ακαδημαϊκή τους επίδοση.

• Συστηματική παρακολούθηση και εναρμόνιση με εθνικές πολιτικές σε θέματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, εργασίας, προσβασιμότητας και εκπαίδευσης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και ΑΜεΑ.

• Συστηματική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών και πρακτικών του ιδρύματος για τη βελτίωση της επάρκειας του ιδρύματος και των μελών του, σε ζητήματα εκπαίδευσης κοινωνικά ευάλωτων φοιτητών και ΑΜεΑ καθώς επίσης και σε ζητήματα επάρκειας
σε προσβάσιμες υποδομές και εξατομικευμένες υπηρεσίες και γνώσεις που να καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες των φοιτητών αυτών.
Δεδομένα που συλλέγονται:

• Υγειονομικής φροντίδας (π.χ. συχνότερα προβλήματα υγείας, φαρμακευτική αγωγή/ συνταγογράφηση, αιτίες επίσκεψης στο ιατρείο του ιδρύματος, κ.α.)

• Ψυχολογικής υποστήριξης (π.χ. συχνότερα προβλήματα ψυχικής υγείας, φαρμακευτική αγωγή, αιτίες επίσκεψης στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης όπως προβλήματα προσαρμογής, διαπροσωπικών σχέσεων, διαχείριση άγχους).

• Κοινωνικής μέριμνας (π.χ. ζητήματα οικονομικής φύσεως, σίτισης, στέγασης, προσβασιμότητα σε υπηρεσίες, ανάγκες ενημέρωσης και διεκδίκησης δικαιωμάτων, κ.α.)

• Εκπαιδευτικής υποστήριξης (π.χ. διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εξατομικευμένες διδακτικές μεθοδολογίες και προσεγγίσεις, συμμετοχή σε μαθήματα παράλληλης στήριξης, κ.α.)

Διαδικασίες ένταξης:

Για την ένταξη των φοιτητών στο ιδρυματικό κοινωνικό παρατηρητήριο έχουν υιοθετηθεί συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικασίες που περιγράφονται στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου. Οι ευάλωτες/ευπαθείς ομάδες ορίζονται στη βάση του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄ άρθρο 1 παρ. 4) κατά τον οποίο «Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού», γενικά, νοούνται οι κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων ή σωματικών ή ψυχικών διαταραχών, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής οικονομίας”.

Για την ένταξη στο κοινωνικό παρατηρητήριο πραγματοποιούνται οι παρακάτω ενέργειες:


• γραπτή και προφορική ενημέρωση των νεοεισερχόμενων φοιτητών σχετικά με τη λειτουργία του κοινωνικού παρατηρητηρίου, κατά την περίοδο των εγγραφών.

• γραπτή (και ηλεκτρονική) συγκατάθεση των φοιτητών για ένταξή τους στο κοινωνικό παρατηρητήριο και παραχώρηση πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα.

• γραπτή (και ηλεκτρονική) συγκατάθεση των φοιτητών για παραχώρηση στοιχείων επικοινωνίας με σκοπό την τακτική/εξαμηνιαία ενημέρωσή τους σχετικά με την προσωπική τους ακαδημαϊκή επίδοση και πορεία, σχετικά με μαθήματα που χρήζουν προσοχής και βελτίωσης καθώς και σχετικά με υπηρεσίες του ιδρύματος που θα υπάρχουν διαθέσιμες για βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης.

Σημεία ενημέρωσης για το Κοινωνικό Παρατηρητήριο: Γραμματείες Τμημάτων, Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, Ιατρείο, Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

Διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων:

Το κοινωνικό παρατηρητήριο διαθέτει ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταχώριση της πληροφορίας. Τα δεδομένα -έπειτα απο τη γραπτή συγκατάθεση του φοιτητή – συγκεντρώνονται αυτόματα και κωδικοποιημένα, σε ενιαία βάση δεδομένων, για επεξεργασία και εξαγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων. Για τη συλλογή και τη διαχείριση των δεδομένων έχει διαμορφωθεί ειδικό πρωτόκολλο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που ορίζει με σαφήνεια τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν.

Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Η Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος “Υποστήριξη παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου“, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.

ΣΤΟΧΟΣ

Η Μονάδα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. και στόχος της είναι η παροχή δωρεάν, καθολικής και ποιοτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ψυχοκοινωνικής και εκπαιδευτικής στήριξης στον πληθυσμό των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων φοιτητών, καθώς και η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και αγωγής υγείας στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Στο πλαίσιο της Μονάδας Π.Φ.Υ. του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. λειτουργούν οι παρακάτω ΔΟΜΕΣ:

• Ιατρείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Το ιατρείο έχει κοινωνικό χαρακτήρα με κύρια αποστολή́ την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την πρόληψη και έγκαιρη διαχείριση προβλημάτων υγείας που συνδέονται με πλημμελή φροντίδα της υγείας και κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες φοιτητών και ΑΜεΑ.

• Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.).
Το ΚΕΣΥΨΥ έχει κύρια αποστολή την παροχη υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με σκοπό την ομαλή μαθησιακή – ακαδημαϊκή και κοινωνική ένταξη των φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ψυχοσυναισθηματικής και κοινωνικής φύσεως.

• Κέντρο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΕΚΠ.Υ.)
Το ΚΕ.ΕΚΠ.Υ έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα με κύρια αποστολή την υποστήριξη φοιτητών που έχουν διαγνωστεί με μαθησιακές δυσκολίες και έχουν αδυναμία να οργανώσουν ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πλάνο και ακολούθως να επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η Μονάδα Π.Φ.Υ. του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. στελεχώνεται απο εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας,
ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και ειδικής αγωγής. Πιο συγκεκριμένα:

Το Ιατρείο στελεχώνεται απο:
• 1 ιατρό και,
• 1 νοσηλεύτρια

Το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. στελεχώνεται απο:
• 2 ψυχολόγους και,
• 2 κοινωνικούς λειτουργούς

Το ΚΕ.ΕΚΠ.Υ. (σε διαδικασία στελέχωσης):
• 1 φιλόλογο ειδικής αγωγής και,
• 1 μαθηματικό ειδικής αγωγής

ΧΩΡΟΣ

Η Μονάδα Π.Φ.Υ. του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι δομές της Μονάδας Π.Φ.Υ. λειτουργούν σε καθημερινή βάση μεταξύ 7.30 π.μ. – 15.30 μ.μ.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Η εξυπηρέτηση των φοιτητών, γίνεται άμεσα (εάν πρόκειται για έκτακτες καταστάσεις), ή κατόπιν
ραντεβού. Τα ραντεβού προγραμματίζονται με τους παρακάτω τρόπους:

• με φυσική παρουσία του φοιτητή στο χώρο της Μονάδας Π.Φ.Υ.

• με τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα της Μονάδας Π.Φ.Υ.

• με ηλεκτρονικό ραντεβού στην πλατφόρμα secretariat.hmu.gr (Απαιτείται Αριθμός Μητρώου
Φοιτητή).

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Η Μονάδα Π.Φ.Υ. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου διατηρεί λειτουργική διασύνεση με δομές και υπηρεσίες εντός και εκτός του ιδρύματος με πρωτόκολλα συνεργασίας. Ανάμεσα στις συνεργαζόμενες δομές της κοινότητας περιλαμβάνονται το Κέντρο Ψυχικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οι Ψυχιατρικές κλινικές και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δημόσιων Νοσοκομείων Ηρακλείου, το Αστικό Κέντρο Υγείας (πρώην ΠΕΔΥ) Ηρακλείου, η Κοινωνική Υπηρεσία της περιοχής, οι Τ.Ο.Μ.Υ., το ΚΕΘΕΑ, τα κέντρα αποκατάστασης, το ΚΕΣΥ του ΥΠΑΙΘ, κ.α.


Έρευνα για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία & εμποδιζόμενων ατόμων, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αγαπητοί φοιτητές/εκπαιδευτικοί/εργαζόμενοι/επισκέπτες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου,

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στην παρούσα έρευνα, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου” το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”.

Η έρευνα έχει ως στόχο να αναδείξει τις δυσκολίες πρόσβασης στις υποδομές του Ιδρύματος, που αντιμετωπίζουν άτομα με αναπηρία (δυσκολία στην κίνηση, ακοή, όραση, επικοινωνία, αντίληψη και ασθενείς με χρόνια νοσήματα) και εμποδιζόμενα άτομα (π.χ. ηλικιωμένοι, υπερήλικες, έγκυες, προεφηβικά άτομα, όσοι χρησιμοποιούν ή/και οδηγούν αμαξίδιο, όσοι μεταφέρουν βάρη κλπ) κατά την μετακίνηση τους στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Ιδρύματος.

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα χρησιμεύσουν στην ανάπτυξη προτάσεων και στον σχεδιασμό παρεμβάσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις εκπαιδευτικές και διοικητικές υποδομές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου (ΕΛΜΕΠΑ).

Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στο παρακάτω Link: https://forms.gle/3XiHFY2LZigJ6nCL7

Το ερωτηματολόγιο επιτρέπει την ανάρτηση φωτογραφικού υλικού απο σημεία με ελλιπή προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ και εμποδιζόμενων ατόμων.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και για την συμπλήρωση του απαιτούνται περίπου 15′ λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο και την συνεργασία σας.

Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου:

Μαρία Παπαδακάκη, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή ΣΕΥ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Tηλ: 2810379518
email: mpapadakaki@yahoo.gr
Ανάδοχος τμήματος του έργου:
Πλατύρραχου Μαργαρίτα, Πολιτικός Μηχανικός, Ανάδοχος τμήματος του έργου με κύριο αντικείμενο “Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις εκπαιδευτικές και διοικητικές υποδομές του Ιδρύματος” σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΛΜΕΠΑ, Τμήμα Μελετών και Κατασκευών.
Τηλ: 2810 379370
email: margarita.plat@gmail.com