ΥΠΟΕΡΓΟ1 – Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

Ένας νέος ανθρωποκεντρικός μηχανισμός θα διευκολύνει τα άτομα που έχουν εύρος κοινωνικοοικονομικών, ψυχολογικών και σωματικών αναγκών, προκειμένου να προσανατολιστούν στο υφιστάμενο πλαίσιο φροντίδας και να εξασφαλίσουνπρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες καθώς και σε κοινωνικές, πολιτισμικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που δεν θα ήταν οικονομικά προσβάσιμες υπο άλλες συνθήκες. Οι ωφελούμενοι θα έχουν τον έλεγχο των αγαθών και των υπηρεσιών που λαμβάνουν και θα εκπαιδεύονται ώστε να είναι σε θέση να αποφασίζουν μόνοι τους για τις υπηρεσίες που χρειάζονται, να τις εντοπίζουν και να τις επιλέγουν.

1.1 Βιωματικά εργαστήρια 

Βιωματικά εργαστήρια και διαδραστικές ημερίδες θα οργανωθούν στις Περιφερειακές Ενότητες όλης της Κρήτης και θα απευθύνονται σε όλους τους ωφελούμενους, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας με στόχο την ενημέρωσή τους και την παροχή βασικών οδηγιών πρόληψης και διαχείρισηςβασικώνψυχικών και κοινωνικώνζητημάτωνόπως η κατάθλιψη, οι εξαρτήσεις, αναπηρία, κ.α..

Ημερίδα Δήμος Ρεθύμνης

Δελτία τύπου

Ημερίδα Δήμος Χανίων

Δελτία τύπου

1.2 Εργασιακή καθοδήγηση (mentoring)

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος θα υποστηρίξει την ένταξη και επανένταξη των ωφελούμενων στην εργασία μέσα απο: α) την οργάνωση των εργασιακών τους προσόντων, β) την αντιστοίχιση του εργασιακού τους προφίλ με πρόσφορες εργασιακές επιλογές, γ) τη διασύνδεση με έμπειρους επαγγελματίες (μέντορες) απο διάφορους τομείς (π.χ. οικονομίας, υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού κ.α.), δ) τη σύντομη μαθητεία δίπλα στους μέντορες με στόχο τη μύησή τους σε νέα εργασιακά περιβάλλοντα ή την εξειδίκευσή τους σε τομείς ενδιαφέροντος.

1.3 Σχολές γονέων

Θα οργανωθούν Σχολές Γονέων (ομάδες 12-15 ατόμων, με συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση), στις οποίες οι ωφελούμενοι θα  λαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την ενίσχυση του γονεϊκού τους ρόλου. Η συμμετοχή στις ομάδες αυτές, οι οποίες θα έχουν βιωματικό χαρακτήρα, θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της ψυχοσύνθεσης, της συμπεριφοράς και των αναγκών των παιδιών τους και θα προάγει βέλτιστες γονεϊκές  πρακτικές. Μεταξύ άλλων, οι ομάδες θα συμβάλουν στην εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας, την αναγνώριση, έκφραση και διαχείρισησυναισθημάτων, τη διαχείριση αγχογόνωνκαταστάσεων στην οικογένεια και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσηςσυγκρούσεων.