Ψυχολογική αποκατάσταση

Επισυναπτόμενο αρχείο:

Η μελέτη REHABILAID

            Το έργο REHABILAID χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούσε τη διεξαγωγή διαχρονικής πολυκεντρικής  µελέτης παρατήρησης σε ανθρώπους που είχαν υποστεί σοβαρούς τραυµατισµούς ως συνέπεια τροχαίας
σύγκρουσης. Διεξήχθη σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Γερµανία και Ιταλία. Συνολικά στη µελέτη έλαβαν µέρος επτά δηµόσια νοσοκοµεία: πέντε στην Ελλάδα (Περιφέρεια Κρήτης), ένα στην Ιταλία (Παβία) και ένα στην Γερµανία (Ανόβερο). Στα κέντρα που συµµετείχαν έγινε καταγραφή όλων των ασθενών που εισήχθησαν στις ΜΕΘ των επιλεγµένων νοσοκοµείων λόγω τραυµατισµού σε τροχαίο συµβάν, κατά το χρονικό διάστηµα 2013-2014. Οι σωµατικές, οι ψυχολογικές και οι οικονοµικές επιπτώσεις αξιολογήθηκαν στην έναρξη της µελέτης, στους 6 και στους 12 µήνες.